Alte știri

Procuratura Generală intervine cu inițiative legislative vizând dosarele ce conțin ”secret de stat”

Pinterest LinkedIn Tumblr
Procuratura Generală a evaluat mecanismul normativ existent în partea reglementărilor care vizează desfășurarea ședințelor de judecată în cazurile existenței materialelor care conțin secret de stat, precum și în partea pronunțării hotărârilor judecătorești în cauzele examinate în ședință închisă.
În rezultat, au fost identificate o serie de inadvertențe normative ce generează interpretări multiple și oferă normei un caracter imprevizibil și neclar.
Astfel, pentru a înlătura lacunele normative constatate și respectării principiului clarității și previzibilității normei, Procuratura Generală a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative și anume a Codului de procedură penală și a Legii nr.514/1995 privind organizarea judecătorească.
Mai exact, s-a propus reglementarea în sensul limitării pronunțării publice de către instanța de judecată doar a părților hotărârii motivate care conțin informații secretizate și/sau a căror dezvăluire ar afecta ordinea publică, securitatea națională, protecția vieții private sau interesele justiției.
Totodată, Procuratura Generală propune ca în toate cazurile, partea introductivă și partea dispozitivă a hotărârii motivate să fie pronunțată în ședință publică.

Modificările propuse coroborează cu principiile care decurg din jurisprudența CtEDO referitor la respectarea de către părțile semnatare a art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – ”Dreptul la un proces echitabil”, incluse și în Ghidul privind art.6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – Dreptul la un proces echitabil (latura penală), pct.180-181.

Respectivul proiect de lege și nota informativă la proiect, au fost deja expediate Ministerului Justiției pentru expertizare, avizare și promovare, în condițiile legii.
De notat că, în cursul acestui an, Procuratura Generală a elaborat mai multe proiecte de acte normative care au fost prezentate autorităților legislative și executive pentru promovare și adoptare în condițiile legii, și anume:
     1)    proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, prin care s-a propus completarea art.298 alin.(2) al Codului de procedură penală, cu introducerea termenului de 15 zile, de depunere a plângerii din momentul efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de actul organului de urmărire penală și ale organului care exercită activitatea specială de investigații;
     2)    proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură în partea reglementărilor care vizează asigurarea funcționalității și mandatul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și a colegiilor din subordine (Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiul de disciplină și etică);
     3)    proiectul de lege pentru modificarea Capitolului IX din Partea Specială a Codului penal nr.985/2002, elaborat în vederea implementării unitare a politicii naționale și internaționale a statului în materie penală la compartimentul protecției mediului și intereselor publice precum și crearea unei baze normative clare întru eficientizarea activității de prevenire și combatere a infracțiunilor de mediu.
     4)    proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură elaborat în vederea perfecționării prevederilor legale în partea ce ține de activitatea procurorului.
     5)    proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, elaborat în scopul perfecționării cadrului legislativ reieșind din problemele și dificultățile relevate la aplicarea procedurilor de examinare a plângerilor împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor efectuate sau dispuse de procurorii-șefi adjuncți ai procuraturilor teritoriale și specializate;
     6)    proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003, elaborat întru consolidarea capacității Centrului Național Anticorupție și a Procuraturii Anticorupție de combatere a infracțiunilor de corupție și celor conexe, inclusiv stabilirea competenței materiale a Procuraturii Anticorupție la investigarea cazurilor de corupție de nivel înalt, iar a procuraturilor teritoriale la investigarea celorlalte cazuri de corupție. Proiectul menționat a fost elaborat ca urmare a realizării L10 Titlul II lit.e) din Planul Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada anilor 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016 (Monitorul Oficial nr. 103-10/271 din 31.03.2017);
     7)    proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuraturăelaborat în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale nr.13/2020;
     8)    proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 371/ 2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală), elaborat în scopul înlăturării omisiunilor identificate în partea reglementărilor normative care împiedică buna implementare a prevederilor Convenției Europene privind criminalitatea informatică, inclusiv ajustarea legislației naționale conform tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și stabilirea mecanismului cert de implementare a acestor prevederi.
Toate inițiativele legislative pot fi consultate pe site-ul insituției, rubrica ”transparența”, subrubrica ”transparența decizională”.
loading...

Comments are closed.