Sinteza ședinței de Guvern din 10 iunie 2020: Pe agendă au fost 41 de subiecte

Prim-ministrul Chicu a condus ședința Guvernului. Pe agendă au fost 41 de subiecte.

Ministrul Șarov a prezentat pentru aprobare Metodologia de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior. Aplicarea Metodologiei va determina creșterea autonomiei universitare, sporirea eficienței utilizării fondurilor bugetare și a transparenței, îmbunătățirea calității programelor de studii și a cercetării științifice în universități, crearea flexibilității bugetare instituționale, centrarea universităților pe studenți și nevoile lor în formarea profesională.

Metodologia stabilește modul de alocare a fondurilor pentru instituțiile de învățământ superior. Va fi aplicată finanțarea-standard, în bază de cost standard per student și coeficienți de ajustare, asociată gradului de complexitate a programelor de studii la ciclurile de studii superioare de licență și de master. Va fi aplicată și finanțarea compensatorie pentru susținerea performanței și a finanțării complementare pentru modernizarea bazei materiale și didactice a instituțiilor.

Ministrul Dumbrăveanu a prezentat proiectul Regulamentului sanitar referitor la plasarea pe piață și utilizarea produselor biocide. Regulamentul stabilește norme privind procedura de înregistrare a produselor biocide și reglementarea cerințelor, folosirea listei substanțelor active utilizate în produsele biocide, plasarea pe piață a produselor biocide și a articolelor tratate cu biocide, dar și recunoașterea reciprocă a autorizațiilor eliberate în statele membre UE.

Cancelaria de Stat a prezentat un proiect referitor la măsurile de modernizare a serviciilor guvernamentale. Proiectul stabilește competența Cancelariei de Stat de aprobare a Manualului operațional și metodologiei de reinginerie a serviciilor publice, a regulilor, metodelor, îndrumărilor, standardelor și procedurilor necesare pentru implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

Va fi elaborat un acord de colaborare pentru modernizarea serviciilor publice, care va servi model pentru acordurile semnate de Agenția de Guvernare Electronică și autoritățile/instituțiile publice pentru a iniția reingineria serviciilor supuse digitalizării.

Ministrul Railean a prezentat Regulamentul cu privire la achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către întreprinderile de stat.

În prezent, întreprinderile de stat efectuează achizițiile în conformitate cu regulamente interne, fără respectarea cerințelor de transparență, fără respectarea principiului celerității în cadrul achizițiilor și nu contribuie la sporirea eficienței activității întreprinderilor.

Regulamentul vizează procesul de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor în cadrul întreprinderilor de stat. Documentul prevede că atribuirea contractelor de achiziție se va efectua ca urmare a unei din următoarele proceduri: licitație deschisă, proceduri negociate și cerere a ofertelor de prețuri. Achizițiile de valoare mai mică de 200 mii de lei se vor realiza fără obligativitatea respectării acestui Regulament.

Cabinetul a aprobat Metodologia de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător.

Obiectivul Metodologiei și a procedurii de evaluare a performanțelor în baza indicatorilor de performanță este de a stabili un set de ținte strategice urmărite de organele de control și creșterea eficienței lor. Un alt scop important este reducerea constantă a presiunii pe mediul de afaceri.

Organele de control vor aproba sisteme proprii de indicatori de performanță a activității de control și supraveghere pe care o desfășoară. Vor fi elaborate și aprobate obiective și valori ținte ale indicatorilor de performanță a activității lor. Va fi aplicată o procedură de evaluare a performanțelor în baza sistemelor de indicatori, a obiectivelor și valorilor-țintă aprobate.

Cancelaria de Stat va asigura asistență metodologică tuturor organelor de control la stabilirea obiectivelor și valorilor-țintă pentru indicatorii de performanță a activității organelor de control. Timp de 1 lună de la publicarea Metodologiei, organele de control vor aproba Planul anual de acțiuni la nivel de organ de control pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020.

Guvernul a aprobat proiectul Codului Transportului Feroviar. Proiectul transpune parțial mai multe Directive și Regulamente UE.

Codul presupune separarea activităților de întreținere a infrastructurii feroviare de activitățile de transport marfar și pasageri. Administratorul infrastructurii feroviare va avea sarcina de a distribui transparent și nediscriminatoriu capacitățile infrastructurii pentru operatorii de transport feroviar. Va fi eliminat monopolul în domeniu transportului feroviar și vor fi deschise oportunități investiționale pentru companiile interesate. Va fi instituită Autoritatea Feroviară și un organ specializat în investigarea accidentelor și incidentelor în domeniul feroviar, naval și aerian. Î.S. „Calea Ferată din Moldova” va fi reorganizată în societăți pe acțiuni specializate în administrarea infrastructurii feroviare, în transport feroviar marfă și pasageri.

Secretarul general al Guvernului a prezentat proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Strategia e concentrată pe principiul ciclului de viață al omului, ține cont de drepturile și calitatea vieții omului și include 4 piloni de dezvoltare durabilă, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung.

1. Economia durabilă și inclusivă:

– Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice;

– Creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit;

– Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.

2. Capital uman și social robust:

– Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții;

– Asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală;

– Un sistem de protecție socială solid și incluziv;

– Asigurarea unui echilibru între muncă și familie.

3. Instituții integre și eficiente:

– Asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii;

– Promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive.

4. Mediu ambiant sănătos:

– Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.

Scopul documentului este creșterea calității vieții pe tot teritoriul Republicii Moldova și crearea condițiilor menite să determine reducerea exodului.

Total
0
Shares
Total
0
Share