Actual

UPDATE // Dispoziția RECTIFICATĂ nr. 13 din 03.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA nr. 13 din 03 aprilie 2020

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:
1. Punctul 4 din Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 Martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, după sintagma ,,ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecție”, se completează cu sintagma ,,ce vizează luarea în custodie publică a străinilor și de prelungire a duratei acesteia”.

2. La Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova:
2.1. punctul 23 se abrogă;
2.2. punctul 24 va avea următorul cuprins:
„24. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră și aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației se anexează, Anexa nr. 2).”
2.3. În Anexa nr. 3, punctele 3 și 4 vor avea următorul cuprins:
„3. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul selectat, datele de contact ale operatorului și orarul zborului.
4. Operatorii aerieni selectați vor publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie.”

3. Autoritățile administrației publice locale din municipiul Chișinău vor asigura, cu titlu gratuit, alimentația în volum deplin a personalului medical și pacienților, aflați în cadrul Instituției Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău (număr de identificare de stat (IDNO): 1020600013951).

4. Societatea pe Acțiuni „Moldova–Gaz” și Societatea cu Răspundere Limitată „Chișinău–Gaz” vor asigura, cu titlu gratuit, racordarea, conectarea, furnizarea de gaze naturale Instituției Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău. La necesitate, în baza demersurilor Instituției Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău, Societatea cu Răspundere Limitată “Chișinău–Gaz” va asigura cu titlu gratuit modificarea instalației de gaze (modificarea conductelor interioare) sau schimbarea amplasării rețelelor de gaze (modificarea conductelor exterioare), solicitate de către Instituția Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău.

5. Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, se instituie Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul Constructorul COVID–19, în baza Întreprinderii de Stat „Sanatoriul–Preventoriu de Bază „Constructorul” (număr de identificare de stat (IDNO): 1003600013455), instituție medico–sanitară publică, în care Primăria Municipiului Chișinău va exercita calitatea de fondator.

6. Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (21) și alin. (5) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Primarul general al municipiului Chișinău va asigura aprobarea prin dispoziție a Regulamentului de organizare și funcționare al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul Constructorul COVID–19, precum și numirea în funcție a directorului și vicedirectorilor Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul Constructorul COVID–19.

7. Prin derogare de la prevederile Legii cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220/2007, Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice” va asigura din oficiu și cu titlu gratuit, în termen de până la 06 aprilie 2020, ora 16:00, înregistrarea de stat a Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul Constructorul COVID–19. Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”, va asigura ulterior scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul Constructorul COVID–19 de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP Centrul Constructorul COVID–19, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către I.P. „Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul Constructorul COVID–19.

8. Agenția Proprietății Publice, în calitate de fondator al Întreprinderii de Stat „Sanatoriul–Preventoriu de Bază “Constructorul” (număr de identificare de stat (IDNO): 1003600013455), va asigura transmiterea în folosință temporară, pe perioada stării de urgență, a bunurilor aflate în administrarea Agenției și gestiunea economică Î.S. “Sanatoriul–Preventoriu de Bază „Constructorul”” către Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul Constructorul COVID–19, cu întocmirea documentelor de predare–primire a bunurilor respective.

9. După încetarea stării de urgență, Primăria municipiului Chișinău, subdiviziunile competente ale acesteia, precum și Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul Constructorul COVID–19, vor asigura transmiterea bunurilor către Agenția Proprietății Publice și Întreprinderea de Stat „Sanatoriul–Preventoriu de Bază „Constructorul” (număr de identificare de stat (IDNO): 1003600013455).

10. Compania Naţională de Asigurări în Medicină va asigura finanţarea în mărime de 35,5 mil. lei pentru achiziționarea, în regim de urgenţă, a testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19, din:
1) sursele fondului de dezvoltare – 20,0 mil.lei;
2) sursele fondului de rezervă -10,0 mil.lei;
3) sursele fondului măsurilor de profilaxie – 5,5 mil.lei.

11. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate va asigura desfasurarea procedurii de achizitionare directa a testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19 din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină prevăzute în punctul 10 din prezenta Dispoziție.

12. Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar–fiscale nr. 181/2014 se permite plata anticipată (avans) pentru achiziţia testelor pentru depistarea infecției cu COVID–19.

13. Se autorizează cursa aeriană charter, care transportă un pasager cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, operată de către compania aeriană TOYO AVIATION, din 04 aprilie 2020, BUCURESTI – CHISINAU – BUCURESTI.

14. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

15. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Dispozitia 13 Din 03.04.2020 a Cse a RM // rectificată by Telegraph Moldova on Scribd

loading...

Comments are closed.